Algemene verkoopvoorwaarden

Hoofdkantoor:
Bakker is een merk van Willemse BV
Willemse BV
6 rue des forts – 59960 Neuville-en-Ferrain – France
Tel : 070 333 222 (Service 0,30€/minuut + gespreksprijs)
E-mail : karel@bakker.com
Registratienummer : 886 280 270 000 36
Aandelenkapitaal: 200 000 €
RCS Lille Metropool nr° 886 280 270
Intercommunautaire BTW-nummer : FR12886280270

Directeur van de publicatie :
De directeur van de site is de heer Ludovic Dewavrin

Website gepubliceerd en gehost door :
Shopify Inc – 151 rue O’Connor, Ottawa, Ontario K2P 2L8, Canada
Registratienummer : 426160-7
Tel : 1 613 241 2828
E-mail : assistance@shopify.com
Gehost door: Google LLC

Algemene bepalingen:
De onderstaande algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.bakker.com en op alle bestellingen die op de website bakker.com worden geplaatst voor alle aangeboden producten en diensten. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden worden systematisch ter kennis van de koper gebracht alvorens deze zijn bestelling valideert.


De koper is iedere natuurlijke verbruiker die handelt voor doeleinden die niet vallen binnen het kader van zijn handels-, nijverheids-, ambachts- of vrijetijdsactiviteit. Hij/zij verklaart dat hij/zij bekwaam is om deze overeenkomst aan te gaan, d.w.z. dat hij/zij meerderjarig is en niet onder curatele of voogdij staat.

ARTIKEL 1: PRESENTATIE VAN DE PRODUCTEN

De producten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zijn de producten die op de website van Bakker staan.

Zij worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden tijdens het lopende seizoen.

Gezien het seizoensgebonden karakter van de producten geeft Bakker op de productbladen een mogelijke leverdatum aan. Deze leveringsdatum wordt bij wijze van indicatie gegeven. De planten zijn onderhevig aan de grillen van het weer en de teelt. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de levering enkele weken vertraging oplopen.

De essentiële kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en weergegeven. Naargelang van het geval, tonen zij de producten in volle rijpheid na hun groei, of zoals wij ze afleveren om te planten.

De productbladen bieden verschillende keuzes qua verpakking of afmetingen. Deze keuzemogelijkheden stellen de klant in staat het werkelijke maturiteitsniveau van de aangeboden plant te zien. Ze kunnen op verschillende manieren worden uitgedrukt, afhankelijk van het product, bijvoorbeeld "geleverde hoogte" voor een plant, "omtrek" voor bollen.

ARTIKEL 2: PRIJZEN

Alle prijzen zijn vermeld in plaatselijke munt en worden geacht correct te zijn op het tijdstip van publicatie. Bakker behoudt zich het recht voor haar prijzen te allen tijde te wijzigen, maar de producten zullen gefactureerd worden op basis van de prijzen die geldig zijn op het moment van de orderbevestiging, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

In geval van een onjuiste prijs ten gevolge van een kennelijke vergissing of verschrijving, hetzij op stuksniveau, hetzij ten gevolge van de activering van een promotie, zal Bakker niet gehouden zijn de betrokken producten tegen de onjuiste prijs te leveren, althans indien blijkt dat de klant niet gerechtvaardigd op deze onjuiste prijs mocht vertrouwen.

In dat geval behoudt Bakker zich het recht voor de bestelling te annuleren. De producten blijven eigendom van Bakker totdat de prijs volledig is betaald.

ARTIKEL 3 : BESTELLING

Op de website van : www.bakker.com

U kunt ook telefonisch bestellen door het telefoonnummer toe te voegen +33 892 465 900 (Service 0,35€/minuut + gespreksprijs). Op verzoek kunnen wij uw Internet account activeren.

Alle bestellingen zijn onderhevig aan betaling.

De door de koper bij het plaatsen van een bestelling verstrekte gegevens zijn bindend. In geval van een fout of onvolledige informatie in de gegevens van de ontvanger, kan Bakker niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet of nog niet ontvangen van een pakje, noch voor de uiteindelijke kwaliteit van de levering.

De voordeelcodes kunnen niet worden gecumuleerd voor dezelfde bestelling. Elke voordeelcode kan slechts één keer per huishouden en per jaar worden gebruikt (zelfde naam en zelfde adres). De voordeelcodes die door Bakker aan haar klanten worden verstrekt, kunnen alleen door de ontvanger worden gebruikt.

Zij mogen in geen geval aan derden worden overgedragen. Bakker behoudt zich het recht voor de bestelling te annuleren in geval van gebruik door een derde.

ARTICLE 4 : VALIDATIE

Artikel 4.1 - Algemene bepalingen :

Wanneer u op de knop "Uw bestelling betalen" klikt na het controleproces van uw bestelling (samenvattingsfase), verklaart u deze en de huidige Algemene Verkoopsvoorwaarden te aanvaarden.

De door Bakker geregistreerde gegevens vormen het bewijs van alle transacties tussen Bakker en haar klanten. De overeenkomst wordt in elektronische vorm gearchiveerd. De gegevens die door het beveiligde betalingssysteem worden geregistreerd, vormen het bewijs van de financiële transacties.

U kunt uw bestelling telefonisch annuleren door het telefoonnummer (laat weten of het een betaalnummer is of niet) toe te voegen op elk moment totdat de bestelling in logistiek opzicht is klaargemaakt voor verzending op korte termijn.

Artikel 4.2 - Herroepingsrecht:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L 221-18 van het Wetboek van Consumentenrecht beschikt u over een termijn van 14 dagen vanaf de levering van uw pakket of de levering van het laatste pakket in het geval van een bestelling van meerdere producten, om uw bestelling te herroepen. Om dit recht uit te oefenen, moet u het hier beschikbare herroepingsformulier (link) invullen of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin u uw wens tot herroeping uit, sturen naar Bakker - 6 rue des Forts - 59960 Neuville-en-Ferrain - France. U dient de producten in goede staat aan ons te retourneren binnen 14 dagen na de mededeling van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor goederen die snel kunnen bederven of verouderen, met name planten, omdat zij kwetsbaar zijn, water en licht nodig hebben en niet bestand zijn tegen intensiever vervoer.

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper. Tijdens de periode waarin de koper de mogelijkheid heeft zijn herroepingsrecht uit te oefenen, draagt hij zorg voor het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het is de bedoeling dat de koper het product kan hanteren en inspecteren alsof hij zich in een winkel bevindt. De koper is verantwoordelijk voor elke verslechtering of beschadiging van het product die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan wat volgens de bovenstaande paragraaf is toegestaan.

ARTIKEL 5 : LEVERING

Artikel 5.1 - Algemene bepalingen

De leveringen vinden plaats binnen de grenzen van de beschikbare voorraden en worden uitgevoerd in Europees Frankrijk (met uitzondering van Corsica volgens prefectureel besluit), België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Oostenrijk.

Wij besteden veel zorg aan uw bestelling bij het verzenden van uw artikelen. Het wordt u toegestuurd in een stevig pakket om uw planten te beschermen tegen externe schokken.

Artikel 5.2 - Verzendings tijd

Uw pakje wordt zo snel mogelijk verzonden, afhankelijk van de beschikbaarheid van de artikelen in uw bestelling, of op het tijdstip dat u bij uw bestelling hebt aangegeven. Indien de gekozen periode echter onverenigbaar is met de teeltbeperkingen of het biologische ritme van bepaalde planten, behoudt Bakker zich het recht voor de zendingen op te splitsen. In dit geval worden de verwerkings- en verzendingskosten slechts één keer aangerekend.

De pakketten worden uiterlijk op 30 juni van elk jaar verzonden voor het voorjaarsseizoen en uiterlijk op 31 december voor het najaarsseizoen. Als er bij wijze van uitzondering geen artikelen beschikbaar zijn, wordt de zending uitgesteld tot het volgende seizoen. De klant kan dan het deel van zijn bestelling dat nog niet is verzonden, annuleren door een simpel telefoontje of door een e-mail te sturen naar de klantenservice.

Artikel 5.3 - Leveringskosten

Het bedrag van de leveringskosten hangt af van de volgende criteria: de leveringswijze die u kiest, de grootte en het gewicht van uw pakje en uw leveringsplaats. Het bedrag van de leveringskosten voor uw bestelling wordt gespecificeerd wanneer u uw bestelling plaatst, net nadat u uw contactgegevens hebt doorgegeven.

Artikel 5.4 - Recycling van AEEA

Producten met dit symbool (ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATEN) mogen niet met het huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een daartoe aangewezen inzamelpunt voor de verwerking, nuttige toepassing en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

De gebruiker maakt zo een gebaar voor het milieu, draagt bij tot het behoud van de natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid.

ARTIKEL 6 : BETALING

Article 6.1 – Algemene bepalingen

Bakker aanvaardt verschillende betaalwijzen voor producten. Deze betaalwijzen zijn afhankelijk van het land en het bestelkanaal.

De koper is verplicht Bakker onverwijld te informeren over eventuele onjuistheden in de door hem verstrekte of vermelde betaalgegevens.Indien een klant nalaat de juiste betaling mee te sturen met de bestelling, of indien de betaling om welke reden dan ook wordt geweigerd, behoudt Bakker zich het recht voor, na ingebrekestelling, een vergoeding te eisen voor de administratieve kosten die het verzoek tot betaling met zich meebrengt. Bakker behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden of verdere leveringen op te schorten. Dit laat de overige rechten van Bakker onverminderd.

Artikel 6.2 – Betalingszekerheid

Bij betaling met kredietkaart wordt de betaling beveiligd door versleuteling van de informatie en het machtigingsverzoek. De vertrouwelijkheid van de bankgegevens die worden doorgegeven tussen de computer van de klant en de Paypal-server wordt bereikt door het SSL-protocol dat wordt ondersteund door internetbrowsers. De integriteit van de uitgewisselde gegevens en de authenticatie van Bakker worden uitgevoerd door middel van een specifiek certificaat dat door Paypal aan Bakker wordt geleverd. U geeft uw bankgegevens (kaartnummer, cryptogram en vervaldatum) rechtstreeks door aan Paypal. Deze informatie wordt niet doorgegeven en kan derhalve niet door Bakker of enige andere tussenpersoon worden opgeslagen.Paypal is verantwoordelijk voor :

- het verzoek om machtiging van uw bank en de verificatie bij de GIE van uw bankkaart op het moment van de afhaling van uw bestelling.

- de betaling (indien de machtiging wordt verleend).

- u te informeren over de status van de betaling op het moment van inning,

zodat zij uw lopende bestelling kan afrondenU wordt onmiddellijk geïnformeerd over de status van de betaling (betaling toegekend of geweigerd) door middel van een scherm met een hyperlink om terug te keren naar de website van Bakker. Tegelijkertijd wordt het computersysteem van Bakker op de hoogte gebracht van de status van de betaling, zodat het uw bestelling kan afronden.

Als uw betaling door de bank wordt aanvaard, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van uw bestelling.

ARTIKEL 7 : WETTELIJKE GARANTIE VAN CONFORMITEIT

Bakker selecteert kwaliteitsproducten door ervoor te zorgen dat zij met de grootste zorg en in overeenstemming met hun groeicyclus worden geteeld. Deze omstandigheden zijn essentieel voor gezonde, krachtige planten en de ontwikkeling van hun wortelsysteem. Onze planten worden in gezonde staat verzonden. Onze zaden hebben een optimale kiemkracht.

Alle producten die op onze website te koop worden aangeboden genieten de wettelijke conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen L217-4 en volgende van het Consumentenwetboek en de garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Voor de wettelijke conformiteitsgarantie beschikt de consument over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om op te treden en hetzij de herstelling, hetzij de vervanging van het product te vragen, met inachtneming van de kostenvoorwaarden voorzien in artikel L 217-9 van het Wetboek van Consumentenrecht. De consument is vrijgesteld van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het product gedurende een periode van 24 maanden na de levering van het product, behalve voor tweedehandsgoederen (6 maanden). Voor elk verzoek om terugbetaling, stuur ons een schriftelijk verzoek vergezeld van foto('s) om te valideren dat het inderdaad gaat om een defect dat verband houdt met het artikel of de bestelling en niet met de beplanting of andere inherente zorg.

De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening, onder dezelfde voorwaarden als die vermeld in artikel 4.2 van deze algemene verkoopvoorwaarden.

De consument kan besluiten de garantie tegen verborgen gebreken van het verkochte in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en dat hij in dat geval kan kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek : De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven, indien hij van deze gebreken op de hoogte was geweest.

Artikel 1648 al 1 van het Burgerlijk Wetboek : De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.

Artikel L.217-4 van de consumentenwet : De verkoper is verplicht de goederen conform de overeenkomst te leveren en is aansprakelijk voor alle conformiteitsgebreken die op het tijdstip van levering bestaan.Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste door het contract tot zijn verantwoordelijkheid werd gemaakt of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L.217-5 van de consumentenwet : Om in overeenstemming met de overeenkomst te zijn, moeten de goederen :

1/ Geschikt zijn voor het gebruik dat men gewoonlijk van soortgelijke goederen verwacht en, indien van toepassing :- overeenstemmen met de door de verkoper gegeven beschrijving en de eigenschappen bezitten die de verkoper in de vorm van een monster of model aan de koper heeft voorgesteld;- de kwaliteiten bezitten die een koper gerechtvaardigd mag verwachten, gelet op de openbare verklaringen van de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger, met name in de reclame of de etikettering;

2/ Of de kenmerken vertonen die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld, of geschikt zijn voor elk bijzonder door de koper gewenst gebruik dat onder de aandacht van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard.

Artikel L.217-12 van de consumentenwet : De vordering die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming verjaart binnen twee jaar na de levering van de goederen.

Artikel L.217-16 van het wetboek van consumentenrecht : Wanneer de koper tijdens de duur van de handelsgarantie die hem bij de verwerving of de reparatie van een roerend goed is verleend, de verkoper verzoekt om een reparatie die onder de garantie valt, wordt de eventuele periode van stilstand van ten minste zeven dagen opgeteld bij de duur van de garantie die nog moest lopen.Deze termijn gaat in op de datum van het verzoek tot tussenkomst van de koper of op het tijdstip waarop het goed in kwestie ter beschikking wordt gesteld voor herstelling, indien dit later is dan het verzoek tot tussenkomst.

ARTIKEL 8: KLANTENSERVICE

Voor alle informatie of vragen staat onze klantendienst tot uw beschikking:

- Op de website: www.bakker.com

- Per e-mail: karel@bakker.com (gelieve het juiste e-mailadres in te vullen)

- U kunt ons ook telefonisch bereiken op het volgende nummer 070 333 222 (Service 0,30€/minuut + gespreksprijs) van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur.

- Om de uitvoering van uw bestelling op te volgen, uw herroepingsrecht uit te oefenen en gebruik te maken van de garantie, kunt u contact met ons opnemen op het telefoonnummer 0274 679 80 (niet toeslag).

Om een betere kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen en voor opleidingsdoeleinden kan bepaalde communicatie worden opgenomen.Oppositielijst telefonische colportage: overeenkomstig de artikelen L.223-1 en volgende van de Franse consumentenwet kunt u, indien u niet meer telefonisch benaderd wenst te worden, uw telefoonnummer te allen tijde laten opnemen op de oppositielijst telefonische colportage op het internet op de website www.bloctel.gouv.fr.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

Het geheel van deze site is onderworpen aan de internationale wetgeving inzake auteursrecht, merkenrecht en, in het algemeen, inzake intellectuele eigendom.

De ektas en afbeeldingen die op onze site voorkomen zijn ons eigendom of dat van onze partners. Elke reproductie is derhalve verboden.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

De aangeboden producten voldoen aan de huidige Franse wetgeving.

Wij stellen alles in het werk om onze producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven en te presenteren. De kleuren kunnen echter worden gewijzigd door uw computerscherm en wij kunnen ze contractueel niet garanderen.

Bakker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van het contract in geval van overmacht, verstoring of staking van de transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand of in geval de niet-uitvoering of de slechte uitvoering van het contract te wijten is aan de klant of aan het onvoorzienbare en onoverkomelijke feit van een derde bij het contract.

Hyperlinks kunnen leiden naar andere sites dan www.bakker.com. Bakker aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de inhoud van deze sites in strijd is met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Erkenning voor de distributie van gewasbeschermingsmiddelen: Willemse bv is onder het registratienummer NC00394 erkend voor de distributie van gewasbeschermingsmiddelen aan niet-professionele gebruikers. Voor professionele marktdeelnemers is de unieke nationale identificatiecode voor het fytosanitaire register van Willemse BV 0590138V

ARTIKEL 11: PERSOONSGEGEVENS

Het beleid van Bakker inzake het verzamelen van persoonsgegevens wordt gedetailleerd beschreven in ons beleid inzake persoonsgegevens (link toevoegen).

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT

De contractuele verhouding tussen Bakker en de Koper wordt beheerst door Frans recht.

ARTICLE 13 : MEDIATION

Overeenkomstig de bepalingen van de consumentenwet betreffende de minnelijke schikking van geschillen, is Bakker aangesloten bij de E-commerce Bemiddelingsdienst van de FEVAD (Fédération du e-commerce et de la vente à distance) waarvan de contactgegevens als volgt zijn 60 rue de la Boétie - 75008 Parijs - www.mediateurfevad.fr.

Na voorafgaande schriftelijke aanvraag van consumenten aan Willemse France SARL betreffende het merk Bakker, kan de Bemiddelingsdienst gecontacteerd worden voor elk consumentengeschil dat niet geregeld werd.Op Europees niveau biedt de Europese Commissie een platform voor onlinegeschillenbeslechting.

ARTIKEL 14: BETWISTINGEN

Alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen Bakker en de Koper of een andere bezoeker van de website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.Behoudens de dwingende toepassing van dwingend recht van het tegendeel, is Bakker in geval van een geschil tevens gerechtigd het geschil voor te leggen aan de rechter in het rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Koper of bezoeker van de betreffende Site is gevestigd.

ARTIKEL 15: TOEZENDING VAN DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Als u onze algemene verkoopvoorwaarden per post wenst te ontvangen, kunt u een verzoek sturen naar ons e-mailadres: karel@bakker.com